ЯВИГНУУР

Явигнаж байдаг зантай: явигнуур эмгэн (явигнаж байдаг зантай эмгэн).