БААТАР V
/ нутгийн аялгуу /

Гэрийн тооно.

Ижил үг:

БААТАР I

БААТАР II

БААТАР III

БААТАР IV