БААТАРХАХ

Биеэ баатар хэмээн сагсуурах, баатар сүр гаргах.