БААХ II

Шингэн зүйл юмаа хүрч унан нэвчих: бэх баах (бэх нүүх), үзэг баах (үзгийн бэх дэлгэрэнгүй...

бэх баах бэх нүүх
үзэг баах үзгийн бэх нүүх
Ижил үг:

БААХ I