БААЦАЙХ

1. Бага жижиг хүүхдийн баацгар болох;


2. [шилжсэн] Биеэ тоох.