БААЦАС :

баацас баацас хийх (баацгар юмны байн байн хөдлөх байдал).