БААЦГАРХАН

Баацгар чанарыг нэмэгдүүлсэн, хорогдуулсан утга.