БААШГҮЙ

Бааш байхгүй, гүндүүгүй, заль мэхгүй, төлөв томоотой: баашгүй хүн (гүндүүгүй хүн).