БААШТАЙ

Бааш ихтэй, бачтай, заль мэхтэй - Ядуу зүдүү байдал нь түүнийг бач бааштай болгожээ. И.С.Тургенев. Ангуучны тэмдэглэл.