БАВАГ :

баваг баваг хийх (бавгар амьтны баваг баваг гэж байн байн хөдлөх байдал, бавганах).