БАВАН :

баван баван хийх (а. Бавгар юмны байн байн хөдлөх байдал; б. Ухна бавтнан дуугарах аялга), дэлгэрэнгүй... (мал амьтан бавтнан хэвж зажлах).

баван баван хийх

а. Бавгар юмны байн байн хөдлөх байдал; б. Ухна бавтнан дуугарах аялга.

баван баван зажлах

мал амьтан бавтнан хэвж зажлах