БААШ

1. Илбэ, ховс, жилбэ: бааш гаргах (илбэ, ховс үзүүлэх);


2. Арга бач, заль мэх: бааш ихтэй (арга заль ихтэй) - Балмад хүний бааш их. Ж.Дашдорж. Монгол дэлгэрэнгүй... баашны тулам (арга бач ихтэй), баашны хөрөнгө (нэн баашлагч хүн), бааш мэх [хоршоо] (арга, заль мэх), ааш бааш [хоршоо] (элдэв авир, заль мэх).

бааш гаргах илбэ, ховс үзүүлэх
бааш ихтэй арга заль ихтэй
баашны тулам

арга бач ихтэй

баашны хөрөнгө

нэн баашлагч хүн

бааш мэх

арга, заль мэх

ааш бааш

элдэв авир, заль мэх