БААЦГА :

баацга баацга хийх (баацгар юмны байн байн хөдлөх байдал), баацга баацга алхах дэлгэрэнгүй...

баацга баацга хийх

баацгар юмны байн байн хөдлөх байдал

баацга баацга алхах баацганан алхах