ТОЛХОН
/ амьтан /

Орчин тойронд байгаа юмны өнгийг дагаж, биеийн өнгө хувирдаг, дулаан орны мөлхөгч амьтан; хамелеон.