баацга баацга хийх

баацгар юмны байн байн хөдлөх байдал