БААХАН

1. Нэлээд, овоо, зэгсэн: баахан мал (нэлээд тооны мал), баахан ном (янз бүрийн дэлгэрэнгүй...


2. Хэсэг зуур, бага зэрэг: баахан хүлээх (бага зэрэг хүлээх), баахан уйлах (хэсэг зуур уйлах) - Дүү маань баахан дэлгэрэнгүй... Яриа;

3. Үл мэдэг, ялимгүй: баахан уурлах (а. Нэлээд уурлах; б. Ялимгүй уурлах), баахан эмээх (ялимгүй эмээх, үл ялих дэлгэрэнгүй...
баахан мал нэлээд тооны мал
баахан ном

янз бүрийн нэлээд ном

баахан яриа эх адаггүй их яриа
баахан хүлээх бага зэрэг хүлээх
баахан уйлах хэсэг зуур уйлах
баахан уурлах а. Нэлээд уурлах; б. Ялимгүй уурлах
баахан эмээх ялимгүй эмээх, үл ялих айх