БААТАРЛАГ

Баатар, эрэлхэг зоригтой: баатарлаг гавьяа (эр зоригтойгоор байгуулсан гавьяа), баатарлаг дэлгэрэнгүй... (эр зориг гаргасан тэмцэл), баатарлаг хөдөлмөр (эрэлхэг гавьяа байгуулсан хөдөлмөр) - Говийн хүмүүс баатарлаг хөдөлмөрч гэдгээ байгалийн хүнд үед ч тод харуулдаг. С.Удвал. Та бид уулзана.

баатарлаг гавьяа баатарлаг тэмцлээр байгуулсан гавьяа
баатарлаг тэмцэл баатарлаг зориг гаргасан тэмцэл
баатарлаг хөдөлмөр

эрэлхэг гавьяа байгуулсан хөдөлмөр