баатарлаг хөдөлмөр

эрэлхэг гавьяа байгуулсан хөдөлмөр