ӨГӨРШИХ

Эд юмсын өнгө гутаж хүүршин хэврэгших, өгөр шинжтэй болох: өгөршсөн мод (өмхөрч муудсан мод) - дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам., аргал өгөрших (нар салхинд удаан байсаар хатаж бэхэжсэн аргал) - Айл бүрээс өгөршиж хөх буурал болчихсон сайхан аргал нэжгээд хормойг авчирч овоолжээ. Л.Түдэв. Нүүдэл суудал., хувцас нь нар салхинд өгөрших (хувцас нь нар салхинд байсаар өнгөө алдаж хэврэгших).

өгөршсөн мод өмхөрч муудсан мод
аргал өгөрших нар салхинд удаан байсаар хатаж бэхэжсэн аргал
хувцас нь нар салхинд өгөрших хувцас нь нар салхинд байсаар өнгөө алдаж хэврэгших