хувцас нь нар салхинд өгөрших
хувцас нь нар салхинд байсаар өнгөө алдаж хэврэгших