ӨГСӨЛТ

Өгсөх үйлийн үр дүнг заасан нэр: өгсөлтийн хурд (өгсөх үйл явцын хурд).