ӨГСҮҮ

1. Явах тутам газрын байдал өөдөө, өндөр болсон нь: өгсүү газар (өгсөх тутам өндөрлөг болох газар);


2. Урт зүйлийн дээш өлгөр байдал.