ӨГРӨӨХ

Өгөр болгох: бүрээсээ өгрөөх (бүрээсээ арчлалгүй байсаар чанарыг нь муутгах).