ӨГРӨХ

1. Юмны өнгө гутаж хувхайрах, өгөр өнгөтэй болох: өгөрч хөхрөх (өнгөө алдан хуучрах) - дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан;


2. Хуучирч хэврэгших - Гэрийн бүрээс өгрөөд гарын ая даахгүй болов. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж., дэлгэрэнгүй...
өгөрч хөхрөх өнгөө алдан хуучрах
өгөрсөн байшин он удаан жил болсноос өмхөрч муудсан байшин
нар салхинд өгрөх нар салхинд гандан хэврэг болох
өгөрсөн тархи ой ухаан муудсан хөгшин хүн