өгөрсөн байшин
он удаан жил болсноос өмхөрч муудсан байшин