аргал өгөрших
нар салхинд удаан байсаар хатаж бэхэжсэн аргал