ОЙЛГОГЧ II

Ойлгож буцаах байдал: ойлгогч толь (гэрлийг ойлгон тусгах тусгай толь).

Ижил үг:

ОЙЛГОГЧ I