ОЙЛГОГЧ I

Аливаа хэрэг явдлыг ухан мэдэгч этгээд: ойлгогч дүр үзүүлэх (ойлгосон мэт байдал гаргах).

Ижил үг:

ОЙЛГОГЧ II