МАЛТМАЛ

1. Малтаж авсан юм: ашигт малтмал (газрын хэвлийд үүсэн бий болсон байгалийн байдлаараа байгаа эрдэс дэлгэрэнгүй...


2. Малтаж буй болгосон зүйл: малтмал суваг (ус урсгах зорилгоор газрыг хонхойлон ухаж гаргасан суваг).

ашигт малтмал

газрын хэвлийд үүсэн бий болсон байгалийн байдлаараа байгаа эрдэс бодисын хуримтлал

малтмал суваг ус урсгах зорилгоор газрыг хонхойлон ухаж гаргасан суваг