малтмал суваг
ус урсгах зорилгоор газрыг хонхойлон ухаж гаргасан суваг