МАЛТУУР I

Юм малтахад хэрэглэх багаж зэвсэг:  малтуураар малтах (малтахад зориулсан багажаар дэлгэрэнгүй...

малтуураар малтах малтахад зориулсан багажаар малтах
цасны малтуур цас малтахад зориулан хийсэн багаж
төмөр малтуур төмрөөр хийсэн малтах багаж
малтуур данс авирах мод
Ижил үг:

МАЛТУУР II