МАЛТУУР II

Хөл томрон, хэлбэрээ алдсан байдал: хөл малтуур болох (хөл томрон, галбиргүй болох) - Хөлөө дэлгэрэнгүй... Халх ардын тууль.

Ижил үг:

МАЛТУУР I