МАЛТУУРДАХ

Малтуураар малтах: малтуурдан хамах (малтуураар хамж бөөгнүүлэх).