МАЛТУУРДАГЧ

Малтуурдах ажлыг гүйцэтгэгч: малтуурдагч машин (юм малтан хамахад зориулагдсан машин).