МАЛТУУЛАХ I

1. Газрыг хонхойлон ухуулах: нүх малтуулах (нүх ухуулах) - Гол дотор зориуд нүх дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран;


2. Арилгуулах, бөөгнүүлэн цэвэрлүүлэх: цас малтуулах (цасыг арилгуулан нэг дор бөөгнүүлэх) - Цас дагуулан малтуулан дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

нүх малтуулах нүх ухуулах
цас малтуулах цасыг арилгуулан нэг дор бөөгнүүлэх
Ижил үг:

МАЛТУУЛАХ II