ХАВАН V:

овон хаван (аль нэг хэсгээрээ дээш товойсон энхэл донхол байдал).

Ижил үг:

ХАВАН I

ХАВАН II

ХАВАН III

ХАВАН IV