ХАВАН I

Эрхтэн шингэнээ шингээж чадахгүй болсноос үүдсэн хавдар; сэлхрээ: хаван гүйх (хавантай болох), дэлгэрэнгүй...

хаван гүйх хавантай болох
хаван харих хаван аажмаар багасах
хөлийн хаван хөлөөр ус гүйж хөөсөн хавдар
хаван хавдар усан хавдар
хаван хавдраа хацар мярааллаа гэх өвчнөө нуун хүндрүүлэх гэсэн санаа
Ижил үг:

ХАВАН II

ХАВАН III

ХАВАН IV

ХАВАН V: