ХАВАРЖААЛАХ

1. Хаваржаандаа буух;


2. Хаваржаандаа хаврыг өнгөрүүлэх.