ХАВАРЧ :
/ амьтан /

хаварч бялзуухай (далан хэлт чогчиго).