ХАВАРШИЛ I

Хаварших үйлийн нэр, хаврын шинж.

Ижил үг:

ХАВАРШИЛ II

ХАВАРШИЛ III