ҮЙЛДЭЛЦЭХ

Үйлийг хамтран хийх: үйлдэлцэх хэв (тухайн үйлийг хэд хэдэн эзэн бие хамтаар хийх утгыг гарган, дэлгэрэнгүй...