ҮЙЛДЭХҮҮН

Бүтээгдэхүүн: арилжааны үйлдэхүүн (арилжих зорилгоор үйлдсэн зүйл, арилжааны бүтээгдэхүүн), дэлгэрэнгүй...

арилжааны үйлдэхүүн арилжих зорилгоор үйлдсэн зүйл, арилжааны бүтээгдэхүүн
үйлдэхүүн гаргах үйлдсэн зүйлээ гаргах, бүтээгдэхүүн гаргах
үйлдэхүүний нэр төрөл үйлдэж гаргасан зүйлийн төрөл болон зүйл, бүтээгдэхүүний нэр төрөл