ҮЙЛТ I

1. Үйл хөдлөл бүхий: үйлт нэр (тийн ялгалын нөхцөлөөр хувилдаг үйл үг).

Ижил үг:

ҮЙЛТ II