ҮЙЛЧ

Оёдол үйлэнд дадмаг хүн, юм оёхдоо чадамгай хүн: үйлч бүсгүй (оёдол үйлэнд дадмаг эмэгтэй хүн) - дэлгэрэнгүй...