ҮЙЛЧЛЭЛ

1. Үйлчлэх үйлийн нэр;


2. Бодисын нөгөө бодист үзүүлэх нөлөө: харилцан үйлчлэл (хоёр зүйлийн нэг нэгэндээ үзүүлэх нөлөө) - Газрын татах хүчний дэлгэрэнгүй... Хүүхэд залуучуудын нэвтэрхий толь;

3. Энергийг хугацаагаар үржүүлсэн үржвэрээр илэрхийлэгдэх физик хэмжигдэхүүн.