ҮЙМРҮҮ

1. Түвэгтэй, ярвигтай; сандруу: үймрүү хүн (ярвигтай хүн, түвэгтэй хүн), үймрүү дэлгэрэнгүй... (сандруу эзэгтэй);


2. Алмай, хайнга, сэтгэл самуурсан, мартамхай.

үймрүү хүн ярвигтай хүн, түвэгтэй хүн
үймрүү эзэгтэй сандруу эзэгтэй