ҮЙМРҮҮЛЭХ

Сэтгэл тавгүй болгох, тайван бус болгох.