ҮЙЛДЭЛТ

Үйлдэл бүхий: үйлдэлт тоолол (математикийн түвэгтэй бодлогыг хялбарчлах аргыг судалдаг салбар.