БААЮУ

1. Тоосго, туйпуу: бааюу шатаах (тоосго шатаах);


2. Тоосго шатаах зуух: бааюу байгуулах (тоосго шатаах зуух барих) - Хөх тоосго шатаах бааюу байгуулав. дэлгэрэнгүй...

бааюу шатаах тоосго шатаах
бааюу байгуулах тоосго шатаах зуух барих