тариа хураах цаг
тариа гүйцэд боловсрох үе, хугацаа